ചുറ്റും കാണുന്ന ചില ചെറിയ സന്തോഷങ്ങളില്‍ നിന്നും ഒപ്പിച്ചെടുത്ത് പൊലിപ്പിച്ചത്.

agency : mudra communications, kochi / idea & script : kumar nm / production house : veye films / direction : vinod / camera : Venu / post production : famous studios mumbai
Posted by Kumar Neelakantan © (Kumar NM) Labels: ,
Template by: blogger templates