ആയൂര്‍വേദം ഒരു ശീലമാക്കു.. പ്രകൃതിയോടിണങ്ങി ജീവിക്കൂ..
ആയൂര്‍വേദത്തിന്റെ പ്രചരണാര്‍ത്ഥം പങ്കജകസ്തൂരി.

agency : mudra communications, kochi / production house : veye films / camera : Venu / music : anil johns, keerthi /

Posted by Kumar Neelakantan © (Kumar NM) Labels: , ,
നമ്മുടെ രുചികള്‍ ചിറകുവിടര്‍ത്തി പറക്കട്ടെ!


food stylist : roshna khadar
photography : anilkumar
Posted by Kumar Neelakantan © (Kumar NM) Labels: , , ,
"വാക്കുകള്‍ ഹൃദയത്തില്‍ നിന്നാകുമ്പോള്‍ പരസ്യമായി തന്നെ പറയു,
എല്ലാവരും കേള്‍ക്കട്ടെ."Posted by Kumar Neelakantan © (Kumar NM) Labels: , ,
Template by: blogger templates